Ga direct naar de hoofdinhoud van deze pagina.
  • English (Engels)
  • Nederlands (Nederlands)

elmec logo

Garantievoorwaarden

Garantievoorwaarden

Uitgave, 11-02-2010

Met inachtneming van de volgende bepalingen garandeert ELMEC Handels- en Ingenieursbureau B.V. (hierna te noemen “verkoper”) de deugdelijkheid en kwaliteit van de geleverde nieuwe DEMAG producten gedurende een periode van 24 maanden na factuurdatum en wel in die zin, dat onderdelen of materialen waaraan gedurende deze periode door ondeugdelijke constructie enig gebrek mocht ontstaan, voor zover die zaken zich in Nederland of België bevinden, deze kosteloos zullen worden hersteld of vervangen, zulks te zijner keuze. Voor zenders van radiografische besturingen en drukknopschakelaars bedraagt deze termijn 6 maanden.

De garantieperiode van 24 maanden wordt evenredig verkort wanneer de geleverde producten intensiever wordt gebruikt dan de door de verkoper aangenomen 1-ploegendienst en/of wanneer het lastspectrum c.q. de gebruiksintensiteit hoger is dan de overeengekomen FEM-classificatie van het geleverde.

Voor zover de installatie zich in een ander land dan Nederland of België bevindt, zullen de benodigde service onderdelen of materialen tot maximaal 6 maanden na eerste levering kosteloos ter beschikking worden gesteld en franco worden geleverd aan uw adres in Nederland of België. Transportkosten naar bestemmingen buiten deze landen en loonkosten voor de herstel- of vervangingswerkzaamheden zullen niet worden vergoed.

De koper dient voor klimmateriaal c.q. hijsvoorzieningen te zorgen, zodanig dat de producten op een veilige manier kunnen worden gerepareerd. De kosten voor dit klimmateriaal zijn voor rekening van de koper, ook wanneer het defect onder onze garantie valt.

De koper is verplicht, op straffe van verval van de garantieverplichting van de verkoper, een gebrek direct na ontdekking te melden aan de servicedienst van de verkoper. De koper is verplicht een gebrekkig onderdeel te bewaren en indien door de verkoper gewenst deze vrachtvrij aan de verkoper terug te sturen. Materialen die als gevolg van een reparatie vrijkomen worden eigendom van de verkoper.

De garantieverplichting van de verkoper vervalt als de koper, respectievelijk zijn personeel of daarmee gelijk te stellen derden, de installatie niet conform de in de bedieningsvoorschriften en gebruikershandleiding vermelde aanwijzingen en voorschriften, of anderszins ondeskundig of onzorgvuldig, hebben behandeld of deze voor andere dan de normale bedrijfsuitoefening waarvoor de producten zijn bestemd heeft aangewend. Indien de koper zonder schriftelijke toestemming van verkoper een herstelling of verandering door een andere dan de verkoper of een door hem geautoriseerd bedrijf heeft laten verrichten vervalt de garantieverplichting eveneens.

De garantieverplichting van de verkoper vervalt indien de koper niet aan zijn betalingsverplichting voldoet. De koper heeft niet het recht de betaling te weigeren op grond dat verkoper zijn garantieverplichting nog niet of niet volledig is nagekomen.

In het geval dat de verkoper zijn garantieverplichting niet nakomt is zijn aansprakelijkheid beperkt tot de kosten van herstel of vervanging door derden, doch eerst nadat de koper de verkoper schriftelijk in gebreke heeft gesteld en hem een redelijke termijn heeft gesteld waarbinnen de verkoper alsnog aan zijn garantieverplichting zal kunnen voldoen.

knop naar contactpagina

Meer weten?

kom in contact met onze specialisten